Największa platforma sprzedaży biletów. Ceny mogą się nieznacznie różnić od cen organizatora.

Na czasie

voucher-kinowy-heliosporwaniew-lozku-z-rabusiemfame-mmasunrise-festivalsun-festival
Home Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Opis

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez eBilet Polska Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez eBilet Polska Sp. z o.o.;
  2. prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy.
 2. Niniejszy regulamin nie dotyczy usługi e-sklepu. Regulamin zakupu biletów w systemie dystrybucji biletów eBilet® jest dostępny na stronie https://www.ebilet.pl/regulamin/.
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia Usług znajdują się w <Polityce prywatności> dostępnej na stronie https://www.ebilet.pl/polityka-prywatnosci/ .
 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie są użyte następujące określenia, należy przez nie rozumieć:
  1. eBilet – Usługodawca
  2. Partner – podmiot trzeci, z którym eBilet prowadzi współpracę biznesową w zakresie oferowanych produktów, usług lub działań promocyjnych;
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - strony internetowej ebilet.pl
  4. Strona – strona ebilet.pl oraz wszelkie jej podstrony
  5. Usługodawca – eBilet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  6. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem
  7. Użytkownik – każda osoba wchodząca na stronę internetową ebilet.pl

   Usługi

 5. eBilet świadczy usługi drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej ebilet.pl:
  1. Usługa Strony;
  2. Usługa Fan Alertu;
  3. Usługa Newslettera;
  4. Usługa Formularza kontaktowego;
  5. Usługa Rezerwacji.
 6. Usługa Strony polega na:
  1. Udostępnianiu treści i informacji o eBilet, zakresie działalności eBilet, informacji związanych ze świadczonymi produktami i usługami;
  2. Udostępnianiu informacji o świadczonych przez eBilet lub Partnerów usługach, ofertach specjalnych i promocjach;
  3. Udostępnianiu linków / odnośników do stron Partnerów, portali społecznościowych, Fanpage eBilet, innych miejsc związanych ze świadczonymi usługami lub produktami;
 7. Usługa Newslettera polega na:
  1. Cyklicznej wysyłce informacji handlowych na podany przez Użytkownika adres e-mail;
  2. Newsletter zawiera informacje promocyjne i marketingowe Usługodawcy oraz jego Partnerów, m.in. aktualności, ciekawostki tematyczne, informacje o promocjach, konkursach, o produktach i usługach;
 8. Usługa Fan Alertu polega na:
  1. Cyklicznej wysyłce wybranych informacji handlowych na podany przez Użytkownika adres e-mail;
  2. Fan Alert zawiera informacje dotyczące aktualności w wybranym obszarze zainteresowania konkretnego Użytkownika;
 9. Usługa Formularza kontaktowego polega na:
  1. Umożliwieniu wysyłki wiadomości elektronicznej do Usługodawcy bezpośrednio ze Strony, bez konieczności logowania się do poczty elektronicznej Użytkownika;
  2. Odpowiedź na zapytanie wysłane do Usługodawcy z użyciem Formularza kontaktowego zostanie wysłana bezpośrednio na podany przez Użytkownika adres e-mail;
 10. Usługa Rezerwacji polega na:
  1. Informowaniu o usługach świadczonych przez Partnerów, a które to usługi można realizować za pośrednictwem Usługodawcy;
  2. Pośrednictwie w wyszukiwaniu i rezerwacji usług Partnerów w pobliżu wydarzenia, na które Użytkownik zakupił bilety, np. noclegu, transportu, restauracji.

   Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 11. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługobiorca przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 12. Zawarcie umowy następuje w momencie otworzenia strony internetowej eBilet.pl lub którejkolwiek z jej podstron lub poprzez wyrażenie zgody na wysyłkę / subskrypcję Newslettera lub Fan Alertu.
 13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas wykonywania tych usług, tj.:
  1. W przypadku dostarczania treści na stronie eBilet.pl – do momentu zamknięcia strony eBilet.pl;
  2. W przypadku formularza kontaktowego – w momencie dokonania wysyłki wiadomości lub opuszczenia formularza kontaktowego;
  3. W przypadku usług Fan Alertu, Newslettera – w momencie cofnięcia zgody lub rezygnacji z subskrypcji.
 14. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wiąże się z opłatami po stronie Usługobiorcy na rzecz Usługodawcy.
 15. Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo, tj. bez podawania jakichkolwiek danych osobowych, z wyjątkiem formularza kontaktowego. Korzystanie z Newslettera i Fan Alertu wiąże się z podaniem adresu e-mail, który może stanowić dane osobowe lub wraz z innymi informacjami posiadanymi przez Usługodawcę może prowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, podanie danych osobowych nie jest jednak wymagane do świadczenia usług Newslettera i Fan Alertu.
 16. Korzystanie z funkcjonalności formularza kontaktowego wymaga podania imienia, nazwiska, adresu e-mail Użytkownika, tematu zapytania oraz jego treści, a na zasadzie dobrowolności – również numeru telefonu.
 17. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania informacji o Użytkownikach oraz o stosowaniu plików Cookies lub innych podobnych technologii znajdują się w <Polityce prywatności> dostępnej na stronie internetowej https://www.ebilet.pl/polityka-prywatnosci/.

  Warunki korzystania z usług

 18. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzających w błąd, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych Usługodawcy.
 19. eBilet nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub postanowieniami Regulaminu.
 20. Usługodawca świadczy usługi nieprzerwanie, z zastrzeżeniem przerw technicznych wynikających z konieczności prowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub serwisowych.
 21. Świadczenie usług wiąże się z zamieszczaniem przekierowań - linków do usług innych podmiotów (np. do portalu Facebook, youtube, twitter, do stron internetowych Partnerów). Usługodawca odpowiada wówczas wyłącznie za świadczenie Usług w zakresie zamieszczania odpowiednich linków i nie odpowiada za usługi świadczone przez inne podmioty, a do których linki Usługodawca udostępnia w ramach Usług.
 22. W przypadku podejrzenia o naruszenie przez Użytkownika Regulaminu lub polskiego prawa, Usługodawca ma prawo zawiesić możliwość korzystania z Usług oraz podjąć działania wyjaśniające wszystkie istotne okoliczności dotyczące ewentualnego naruszenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, który łamie którekolwiek z postanowień Regulaminu. Ponowienie świadczenia Usług jest uzależnione od decyzji Usługodawcy.
 23. Za przerwy w dostępności Usług spowodowane ww. okolicznościami Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub niefinansowe.
 24. Usługi mają charakter informacyjny. Usługodawca nie daje gwarancji przydatności publikowanych oraz przesyłanych treści do określonego celu lub zastosowania ani ich adekwatności do zainteresowań konkretnego Użytkownika. W szczególności Usługodawca nie gwarantuje aktualności, dokładności, rzetelności, kompletności, stosowności tych treści, znaków graficznych, odnośników lub komunikatów zamieszczanych lub przekazywanych za pośrednictwem Strony.
 25. Strona oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 26. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej eBilet z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Korzystanie z umieszczonych na stronie treści nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych.

  Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług

 27. W celu prawidłowego korzystania z usług wymagane jest posiadanie sprzętu komputerowego wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową umożliwiającą otwieranie stron internetowych oraz z dostępem do Internetu. Sposób wyświetlania Strony, jej części lub widoczność poszczególnych sekcji może różnić się lub być uzależniona od wersji przeglądarki, zainstalowanych wtyczek lub systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Różnice te nie stanowią nieprawidłowego świadczenia Usług.
 28. W przypadku formularza kontaktowego, Newslettera oraz Fan Alertu niezbędne jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. 

  Postępowanie reklamacyjne

 29. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 30. Reklamacją może być jakiekolwiek zastrzeżenie lub uwaga dotyczące świadczenia Usług.
 31. Reklamacje należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej lub na piśmie na adres Usługodawcy: eBilet Polska Sp. z o.o., ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa.
 32. Usługodawca rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z której przysłano reklamację, chyba że Użytkownik składający reklamację wskazał inny adres, tradycyjny lub elektroniczny, do udzielania odpowiedzi.
 33. Reklamacja powinna zawierać wszystkie informacje pozwalające na jej rozpatrzenie. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie pozyskanie dodatkowych informacji, Usługodawca podejmie kontakt z Użytkownikiem składającym reklamację w celu ich uzupełnienia.
 34. Reklamacja może zostać złożona anonimowo, tj. bez podawania danych dotyczących tożsamości Użytkownika, jeżeli nie jest to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 35. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z niniejszym Regulaminem nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

  Postanowienia końcowe

 36. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących, ważnych przyczyn:
  1. ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
  3. ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisów w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
  4. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Strony lub którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, w tym w sytuacji rozpoczęcia świadczenia nowych Usług, udostępnienia nowych funkcjonalności lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych Usług lub funkcjonalności istotnie zmieniających zakres świadczonych Usług.
 37. Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na stronie eBilet.pl.
 38. Użytkownicy Usług Newslettera oraz Fan Alertu zostaną również osobno, indywidualnie poinformowani o zmianie Regulaminu na adres e-mail wykorzystywany do świadczenia Usług.
 39. W przypadku braku akceptacji Regulaminu o nowej treści Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług w terminie 14 dni. W tym czasie należy poinformować Usługodawcę o odstąpieniu od umowy na adres .
 40. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 41. Do rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem właściwy jest sąd polski.
 42. Niezależnie od powyższego, Usługodawca deklaruje chęć pozasądowego rozstrzygania sporów z Użytkownikami, w tym m.in. zgodnie z trybem przewidzianym na stronie www.uokik.gov.pl.
 43. Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 44. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2022.

Zobacz też