Newsletter

Na czasie

imagine-dragonsopener-festivalred-hot-chili-peppersmiuosh-zespol-slaskhans-zimmerceline-dion

Wszystkie wydarzenia w mieście

Wszystkie wydarzenia w mieście

Wszystkie wydarzenia w mieście

Wszystkie wydarzenia w mieście

Home Regulamin

Regulamin

Opis

Regulamin zakupu w systemie dystrybucji biletów eBilet obowiązujący od dnia 17 stycznia 2023 r.

1. ZASADY OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów oraz produktów w systemie eBilet, z zastrzeżeniem, że regulaminy organizatorów (dalej „Regulaminy Organizatorów”) poszczególnych wydarzeń artystycznych (w tym spektakli, koncertów oraz innych wydarzeń) bądź bezpośrednich sprzedawców (zwanych dalej „Organizatorami”) mogą nakładać na nabywców dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym Regulaminie. Każdy Klient najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się z eBilet umową o zakup biletu oraz z Organizatorem umowę o udział w wydarzeniu – w obu przypadkach zawartymi na odległość ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu
Organizatora oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

 

Dokonując transakcji w serwisie eBilet.pl, Klient może zawrzeć umowę zakupu biletu oraz dodatkową umowę zakupu produktu.

 

Sprzedaż biletów oraz produktów w systemie eBilet jest prowadzona przez: eBilet Polska sp. z o.o.
adres siedziby: ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa.
NIP: 951 237 67 01.

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496514.

Serwis Telefoniczny: +48 (22) 122 80 99, adres e-mail: kontakt@ebilet.pl.

Rezerwacje i zapytania dotyczące zamówień: formularz kontaktowy. W celu usprawnienia obsługi prosimy o wypełnienie formularza, bowiem użycie go zapewnia kompletność informacji potrzebnych do obsługi zgłoszenia, a informacje z e-maila mogą być niekompletne, co uniemożliwi lub znacząco utrudni obsługę. Dane Organizatora danego wydarzenia wskazane są w opisie wydarzeniu na stronie www.ebilet.pl . O ile w informacji na stronie www.ebilet.pl nie wskazano inaczej Organizator jest przedsiębiorcą, a organizacja imprezy mieści się w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. O ile w korespondencji z Klientem nie wskazano innych danych Organizatora, powyższe dane eBilet są również danymi kontaktowymi Organizatora, a eBilet jest upoważniony do dokonywania w imieniu Organizatora czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy o udział w imprezie zawartej pomiędzy Klientem a Organizatorem.

 

2. PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

Bilety są sprzedawane w serwisie transakcyjnym eBilet za pośrednictwem stron w domenie ebilet.pl oraz w partnerskich stacjonarnych punktach sprzedaży. Możliwy jest także zakup biletów poprzez naszych afiliantów. Bilety zakupione w punkcie sprzedaży uważa się za sprzedane w momencie ich opłacenia u operatora stacjonarnego punktu sprzedaży.

Zamawiając Bilety oraz dokonując za nie płatności Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. kwoty przelewu, numeru rezerwacji lub kodu płatności lub danych płatnika uniemożliwiające identyfikację Klienta może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.

 

Podczas transakcji nabycia przez Klienta biletów eBilet pełni rolę pośrednika pomiędzy Organizatorem wydarzenia a Klientem. eBilet odpowiada za dostarczenie biletu wstępu na wydarzenie. Organizator zobowiązany jest do umożliwienia posiadaczowi biletu uczestnictwa w wydarzeniu.

 

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie również do zakupu produktów dostępnych w systemie eBilet. Przez produkt dostępny w systemie eBilet należy rozumieć każdą rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy eBilet a Klientem („Produkt”). Bilet nie jest Produktem. Z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w niniejszym Regulaminie, do zakupu Produktów mają zastosowanie postanowienia Regulaminu dotyczące sprzedaży biletów, w szczególności w zakresie procedury zawierania umów, sposobów i terminów płatności oraz metod dostawy.

2.1. Zakup biletów w serwisie internetowym eBilet.pl


Po dokonaniu wyboru wydarzenia z oferty serwisu eBilet, wyboru kategorii oraz rodzaju biletów oraz zaznaczeniu miejsc na planie sali, w której odbywa się wybrane wydarzenie (w przypadku wydarzeń, dla których dostępne są miejsca numerowane) lub wybraniu liczby miejsc/pakietów nienumerowanych (w przypadku wydarzeń, dla których dostępne są miejsca nienumerowane) należy wypełnić formularz z danymi osobowymi oraz wybrać metodę płatności oraz opcję dostawy biletów.

W przypadku wyboru płatności tradycyjnym przelewem Klient klikając pole „Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay”, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Naciśnięcie przycisku "Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay", oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu w serwisie www.ebilet.pl. Następnie na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane wstępne potwierdzenie rezerwacji biletów. Po realizacji przelewu zgodnie z instrukcją, która znajduje się we wstępnym potwierdzeniu rezerwacji oraz zaksięgowaniu środków na rachunku eBilet Klient otrzymuje wiadomość email z podziękowaniem za dokonanie płatności i potwierdzeniem zarejestrowania płatności w systemie eBilet oraz, w przypadku wyboru biletu domowego – bilet elektroniczny wysyłany w wiadomości e-mail w postaci linku lub załącznika. Natomiast w przypadku wyboru wysyłki kurierem lub za pomocą poczty polskiej – bilety zostaną wysłane na adres wskazany przy składaniu zamówienia.

W przypadku wyboru płatności kartą lub przelewem online za pośrednictwem PayU S.A., eCard S.A. lub PayPro S.A. Klient klikając pole „Potwierdzam zakup i płacę / confim and pay”, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Naciśnięcie przycisku "Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay", oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu w serwisie www.ebilet.pl. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę PayU S.A., eCard S.A. lub PayPro S.A. Po otrzymaniu przez eBilet od PayU S.A., eCard S.A. lub PayPro S.A. informacji o realizacji płatności przez Klienta na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji biletów oraz, w przypadku wyboru biletu domowego – bilet elektroniczny wysyłany w wiadomości e-mail w postaci linku lub załącznika. Natomiast w przypadku wyboru przesyłki kurierskiej lub przesyłki pocztowej – bilety zostaną wysłane na adres wskazany przy składaniu zamówienia.

Rezerwacja jest zobowiązująca dla serwisu eBilet oraz Organizatora wydarzenia artystycznego dopiero po wysłaniu na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie eBilet. W przypadku opłaty za bilet przelewem bankowym, wysłanie do Klienta mailowego
potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie eBilet następuje po dokonaniu opłaty za rezerwację, po weryfikacji zgodności literowego kodu lub numeru rezerwacji otrzymanego na końcu procesu rezerwacji biletów i podanego przez Klienta podczas płatności.

W przypadku opłaty za bilet przelewem online lub kartą za pośrednictwem PayU S.A., eCard S.A. lub PayPro S.A., wysłanie do Klienta mailowego potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie eBilet następuje po otrzymaniu przez eBilet potwierdzenia z PayU S.A., eCard S.A. lub PayPro S.A. o dokonaniu płatności przez Klienta.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta: przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce kontakt na stronie  https://www.ebilet.pl/centrum-pomocy/ lub telefonicznie pod nr +48 (22) 122 80 99.

Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających zakup biletów bez ingerencji Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania biletów zakupionych z użyciem niedozwolonych narzędzi.

 

2.2. Zamówienia grupowe


Zamówienia grupowe (obejmują rezerwacje biletów dla grup powyżej 10 osób) są realizowane przez zespół Obsługi Klienta. Aby złożyć zamówienie grupowe należy skontaktować się przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce kontakt na stronie  https://www.ebilet.pl/centrum-pomocy/ lub telefonicznie, pod nr +48 (22) 122 80 99.

3. BILETY I VOUCHERY

 

3.1. Zasady ogólne

 

Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu na jakie został wystawiony. Zakup biletu oznacza akceptację Regulaminów dotyczących uczestnictwa w wydarzeniu. Pojedynczy bilet uprawnia do wejścia jedną osobę. W zależności od rodzaju wydarzenia bilet może być imienny lub na okaziciela. Bilet imienny uprawnia do wejścia jedynie osobę, której imię i nazwisko zostało wskazane na bilecie. Dopuszczalność i tryb zmiany danych na bilecie imiennym, w tym konieczność poniesienia opłaty za zmianę danych i jej wysokość, określa Organizator w Regulaminie Organizatora.

Bilet podlega weryfikacji w momencie wejścia na wydarzenie – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu. Bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób – w przypadku wykrycia takiego postępowania, bilet traci swoją ważność.

Klient powinien przechowywać bilety w bezpiecznym miejscu. eBilet nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione bilety. Należy zauważyć, że bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła może niekiedy uszkodzić bilety.

Duplikaty biletów wystawiane są wyłącznie w sytuacji, gdy Organizator wydarzenia przewiduje taką możliwość. Wydawanie duplikatów może wiązać się z koniecznością zapłaty opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł (powiększonej o koszty wysyłki).

Klient ma prawo weryfikowania zgodności biletu z treścią złożonego przez niego zamówienia. W przypadku, gdy treść biletu jest niezgodna z zamówieniem Klient obowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie do eBilet, gdyż błędy w treści biletów mogą skutkować odmową możliwości uczestniczenia w wydarzeniu.

Zniszczenie biletu może spowodować brak możliwości weryfikacji kodu a w konsekwencji odmówienie wstępu na wydarzenie.

Bilet uprawnia do uczestniczenia w wydarzeniu w miejscu wskazanym w jego treści. eBilet oraz Organizator w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z przyczyn technicznych lub produkcyjnych, są uprawnieni do zmiany pierwotnie zamówionych miejsc na inne zarówno przed, jak i w trakcie wydarzenia. eBilet zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń ilościowych przy zakupie biletów na określone wydarzenia przez jedną osobę. Liczba ta jest określona przez Organizatora i jest weryfikowania przy każdej transakcji.  Polityka ta ma na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk w zakresie zakupów biletów. Ograniczenie dotyczące maksymalnej liczby biletów może przypadać na osobę, lub na kartę płatniczą. Powyższe zastrzeżenie nie może być obchodzone poprzez zakładanie dodatkowych kont przez tego samego Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania biletów zakupionych powyżej tego limitu. Bilety mogą być sprzedawane z określonymi zastrzeżeniami dotyczącymi wstępu lub wykorzystania, takimi jak dotyczące ograniczonego, przesłoniętego lub bocznego widoku lub minimalnego wieku uprawniającego do wstępu. Wszelkie tego typu zastrzeżenia będą zamieszczone na naszej stronie internetowej lub zostaniecie Państwo o nich powiadomieni w inny sposób przed lub w momencie dokonywania rezerwacji biletów.  

Nabywanie w celu odprzedaży z zyskiem biletów wstępu na wydarzenia artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 281, ze zm.). Ponadto, Organizatorzy mogą zabronić odsprzedaży lub przekazania biletów na poszczególne wydarzenia. 

Nie można łączyć biletu z żadnymi usługami hotelarskimi, turystycznymi lub usługami w zakresie zakwaterowania i/lub jakimikolwiek innymi towarami, produktami lub usługami w celu stworzenia pakietu, o ile nie zostanie wyrażona przez eBilet lub Organizatora formalna pisemna zgoda.

 

Decyzje w zakresie odwołania wydarzenia, zwrotów pieniędzy z tytułu odwołania wydarzenia, w zakresie zamiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, nakazania  opuszczenia wydarzenia, w zakresie  zmiany programu wydarzenia, miejsca posiadaczowi biletu podejmuje Organizator na zasadach określonych w regulaminach dotyczących wydarzenia. 

 

3.2. Ceny oraz kategorie cenowe

 

W zależności od wydarzenia w ramach systemu sprzedaży eBilet dostępne są bilety w różnych kategoriach cenowych. Na niektóre wydarzenia dostępne są również bilety ulgowe oraz pakiety specjalne, jak np. 3+1 (tzn. kup cztery bilety zapłać za trzy). Takie bilety są udostępniane na dane wydarzenie w zależności od decyzji Organizatora wydarzenia. O cenach biletów na wydarzenie decyduje Organizator. eBilet jedynie pośredniczy w ich sprzedaży. Organizator decyduje o przynależności konkretnych miejsc do danej kategorii cenowej.

 

Zamieszczona w serwisie transakcyjnym eBilet mapka z planem sali ma jedynie charakter poglądowy. Szczegółowych informacji na temat warunków panujących na sali, w tym widoczności z poszczególnych miejsc sali udziela Organizator i to u Organizatora Klient powinien w razie wątpliwości poszukiwać informacji w tym zakresie. eBilet nie dysponuje informacjami w tym zakresie i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności dla Klienta wynikające ze specyfiki wybranego przez Klienta miejsca.

W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji w związku z niedogodnościami (np. zła widoczność w związku z ustawieniem kamer telewizyjnych), w ramach niektórych wydarzeń eBilet może pośredniczyć w procesie reklamacji (jeżeli Klient zgłosi się do pracowników obsługi eBilet obecnych na miejscu wydarzenia. Jednakże eBilet jest jedynie pośrednikiem, zaś podmiotem obowiązanym do rozpatrzenia reklamacji jest Organizator danego wydarzenia.

 

W trakcie trwania sprzedaży biletów w ramach systemu sprzedaży eBilet pula biletów może być zwiększana (mogą być dodawane kolejne bilety do sprzedaży) lub zmniejszana. Wobec tego wskazane jest zapoznawanie się przez Klientów z aktualną ofertą eBilet.

Ceny biletów mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży. W związku z tym w wypadku anulowania rezerwacji biletów dokonanej w ramach systemu sprzedaży eBilet np. z powodu wpłaty przez Klienta należności za bilety po terminie lub niepotwierdzenia przez system płatności elektronicznych uiszczenia opłaty za Bilet w terminie, eBilet nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu biletów w wybranej przez Klienta pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie eBilet pozostaną jedynie bilety droższe).

eBilet stara się, aby ceny zakupu biletów dostępnych dla naszych Klientów nie różniły się od tych w jakich bilety dostępne są u Organizatora. Jednakże z uwagi na to, że serwis eBilet ponosi koszty funkcjonowania systemu elektronicznej rezerwacji biletów, ceny biletów w serwisie eBilet i jego punktach sprzedaży mogą być wyższe od cen u Organizatorów. Dopłaty te są przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania serwisu. Brak zgody na dopłatę do obowiązującej u Organizatorów oryginalnej ceny biletu wyrażony po opłaceniu rezerwacji nie stanowi podstawy do reklamacji lub anulowania rezerwacji.

W przypadku niegotówkowej zapłaty za bilet, całkowita cena zakupu uwzględniać może także opłatę transakcyjną. O wysokości opłaty transakcyjnej Klient zostanie poinformowany przed umożliwieniem mu dokonania zakupu biletu na wydarzenie.

Do ceny biletów na poszczególne wydarzenia mogą być doliczone opłaty dodatkowe (w szczególności opłata serwisowa wyrażająca się w odpowiednim procencie całkowitej ceny zakupu biletu na wydarzenie lub opłaty wprowadzone przez Organizatora wydarzenia). O wysokości opłat dodatkowych  oraz całkowitej cenie zakupu Klient zostanie poinformowany przed umożliwieniem mu dokonania zakupu biletu na wydarzenie.

 

3.3. Bilety kolekcjonerskie

 

Na niektóre wydarzenia eBilet oferuje specjalne bilety „kolekcjonerskie”. Bilety kolekcjonerskie posiadają unikatową kolorową szatę graficzną i występują w ograniczonej ilości. Są dostępne jedynie przez stronę www.ebilet.pl. W przypadku zamówienia biletów kolekcjonerskich dostępna jest dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem. Opłata za bilety kolekcjonerskie, w zależności od wydarzenia, może zostać doliczona do ceny biletu lub zostać pobrana przy zakupie biletu, przy czym o wysokości opłaty dodatkowej Klient zostanie poinformowany w formularzu zamówienia przed dokonaniem rezerwacji.

 

3.4. Bilety dla osób z niepełnosprawnościami

 

W ofercie eBilet znajdują się również bilety dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca dla osób z niepełnosprawnościami wyznacza Organizator. Takie bilety można kupić kontaktując się z nami przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce kontakt na stronie https://www.ebilet.pl/centrum-pomocy/ lub telefonicznie pod nr +48 (22) 122 80 99.

 

3.5. Kody rabatowe

 

W ramach systemu sprzedaży biletów eBilet dostępne są kody rabatowe o określonych nominałach. Kody rabatowe obniżają cenę brutto każdego biletu lub cenę brutto całego zamówienia o zniżki na jakie opiewają. W zależności od konkretnego przypadku lub wydarzenia, którego dotyczą kody rabatowe, maksymalna liczba biletów, co do których można zastosować kody rabatowe jest określona ilościowo. Kody rabatowe mogą obowiązywać przez cały okres sprzedaży lub tylko w określone dni. Mogą dotyczyć grupy wydarzeń lub pojedynczego wydarzenia. Kody to kombinacja znaków literowych lub znaków literowych i liczb. O wprowadzeniu oraz warunkach obowiązywania kodów rabatowych zawsze decyduje Organizator wydarzenia. Kody rabatowe mogą być publikowane za pomocą wszelkich środków komunikowania, w tym w mediach, w mediach społecznościowych, w newsletterach, na stronie internetowej www.ebilet.pl lub za pośrednictwem Organizatora (ogólnodostępnie lub do wybranego grona odbiorców).

 

3.6. Vouchery eBilet

 

Serwis eBilet oferuje również Voucher eBilet, który można następnie wymienić na wybrane wydarzenie spośród propozycji na naszej stronie. Szczegółowe zasady korzystania z Vouchera określa Regulamin vouchera eBilet.  

 

4. DOSTAWA I ODBIÓR BILETÓW

 

4.1.Zasady ogólne

 

Możliwe są następujące opcje dostawy i odbioru biletów sprzedawanych w ramach systemu sprzedaży eBilet: bilet domowy, przesyłka kurierska krajowa, przesyłka pocztowa krajowa, przesyłka pocztowa międzynarodowa, przesyłka kurierska międzynarodowa oraz odbiór osobisty na miejscu wydarzenia. Nie wszystkie wymienione wyżej sposoby odbioru i dostawy biletów mogą być dostępne w ramach danego wydarzenia. O dostępnych w ramach danego wydarzenia sposobach odbioru i dostawy biletów oraz wysokości opłaty za dostawę Klient jest poinformowany najpóźniej w chwili dokonywania rezerwacji biletów.

4.2. Bilet domowy

 

Przy rezerwacji z opcją „bilet domowy”, po opłaceniu rezerwacji, jej odbiorca odbiera bilet w formie elektronicznej umożliwiającej jego wydrukowanie przez rezerwującego we własnym zakresie. Pojedynczy bilet domowy uprawnia do wejścia na dotyczące go wydarzenie jedną osobę. eBilet nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego biletu domowego przez rezerwującego lub osoby trzecie, którym rezerwujący udostępnił dane otrzymanego biletu domowego (w tym wydruku lub kopii elektronicznej). eBilet nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta, w trakcie wykonywania rezerwacji, błędnego adresu e-mail, na który przesyłane są „bilety domowe”.

4.3. Przesyłka pocztowa oraz przesyłka kurierska

 

Bilety są wysyłane według kolejności odbywania się wydarzeń (bilety na wydarzenia w najbliższej przyszłości są wysyłane w pierwszej kolejności). Maksymalny czas dostawy biletów wynosi 30 dni w przypadku zakupu biletów na wydarzenia odbywające się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz 60 dni w przypadku zakupu biletów na wydarzenia odbywające się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem podania przez Klienta prawidłowego adresu dostawy). W momencie, gdy Klient poda niepełny lub błędny adres do wysyłki, wysyłka może trwać dłużej lub może nie dojść do skutku z winy Klienta. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podanie prawidłowych i kompletnych danych oraz wpisanie ich w odpowiednie miejsca w formularzu. W przypadku wątpliwości co do poprawności danych prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez formularz kontaktowy (https://www.ebilet.pl/kontakt/) dostępny w zakładce kontakt na stronie https://www.ebilet.pl/centrum-pomocy/. eBilet nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Klienta adres dostawy biletów. Informacja na temat kosztów dostawy jest podawana w trakcie procesu rezerwacji biletu.

W przypadku biletów specjalnych, w szczególności kolekcjonerskich lub spersonalizowanych, czas przygotowania biletu specjalnego będzie podany w opisie wydarzenia. W przypadku zakupu biletu specjalnego, do czasu dostawy należy doliczyć czas realizacji biletu specjalnego.

 

5. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

 

5.1. Zasady ogólne

 

W zależności od kanału sprzedaży oraz decyzji Organizatora wydarzenia możliwe są następujące rodzaje płatności: przelew online, przelew tradycyjny, karta płatnicza, BLIK, portfele elektroniczne, płatność gotówką oraz płatność ratalna. W przypadku zakupu w pozostałych punktach sprzedaży płatności dokonywane są zgodnie z zasadami stosowanymi przez te punkty.

 

5.2. Karta płatnicza

 

W przypadku płatności kartą płatniczą, po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego eBilet (poprzez kliknięcie pola: „Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay”) Klient zostanie przekierowany do PayU S.A., eCard S.A. lub PayPro S.A. Przed podaniem numeru karty płatniczej prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie serwisu internetowego PayU S.A., eCard S.A. lub PayPro S.A. oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od "https://") Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach internetowych PayU S.A. odpowiada PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, zgodnie ze swoim regulaminem.

Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach internetowych PayPro S.A. odpowiada PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul. Kanclerskiej 15, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym w wysokości 5.476.300 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792369887, REGON 301345068, zgodnie ze swoim regulaminem.

Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach internetowych firmy eCard S.A. odpowiada firma eCard S.A. zgodnie ze swoim regulaminem. Dokonując płatności przy użyciu karty płatniczej należy wybrać typ karty (typy akceptowanych kart płatniczych Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic), wpisać 16-cyfrowy nr karty, datę ważności karty oraz kod CVV2/CVC2, który znajduje się na odwrocie karty. W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzedaży eBilet z powodu zapłaty za bilety po czasie wymaganym przez PayU S.A., eCard S.A. lub PayPro S.A. (15 minut), eBilet nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy bilety na dane wydarzenie zostaną wyprzedane, cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie eBilet pozostaną jedynie bilety droższe).

 

5.3. Przelew online

 

Po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego eBilet, oraz wybraniu opcji płatności przelewem online (poprzez kliknięcie pola: „Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay”), oraz po dokonaniu wyboru banku, który prowadzi rachunek, z którego Klient chce dokonać płatności, nastąpi przekierowanie na stronę transakcyjną wybranego banku. Przed zalogowaniem się prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie wybranego banku oraz że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: "https://") Za realizację i bezpieczeństwo transakcji przelewów online przeprowadzanych na stronach internetowych PayU S.A. odpowiada PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, zgodnie ze swoim regulaminem.

Za realizację i bezpieczeństwo transakcji przelewów online przeprowadzanych na stronach internetowych PayPro S.A. odpowiada PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul. Kanclerskiej 15, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym w wysokości 5.476.300 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792369887, REGON 301345068, zgodnie ze swoim regulaminem.

Za realizację i bezpieczeństwo transakcji e-przelewów przeprowadzanych na stronach internetowych firmy eCard S.A. odpowiada firma eCard S.A. zgodnie ze swoim regulaminem.  W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzedaży eBilet z powodu zapłaty za bilety po czasie wymaganym przez PayU S.A., eCard S.A. lub PayPro S.A. (15 minut), eBilet nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy bilety na dane wydarzenie zostaną wyprzedane, cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie eBilet pozostaną jedynie bilety droższe).

 

5.4. Przelew tradycyjny

 

W przypadku wyboru opcji płatności przelewem tradycyjnym zapłata powinna nastąpić możliwie jak najszybciej. Płatność powinna zostać zrealizowana zgodnie z instrukcją znajdująca się w potwierdzeniu rezerwacji. Kwota przelewu powinna być zgodna z kwotą do zapłaty podaną w potwierdzeniu rezerwacji, w szczególności nie powinna być zaokrąglana, czy dzielona na kilka przelewów. Tytuł przelewu powinien być taki sam, jak tytuł podany w potwierdzeniu rezerwacji. Na zaksięgowanie przelewu na rachunku eBilet czekamy 72 godziny od momentu wykonania rezerwacji. Po tym terminie rezerwacja jest anulowana, a bilety wracają do ogólnodostępnej puli biletów przeznaczonych do sprzedaży. W przypadku anulowania zamówienia nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia. W takim przypadku eBilet nie może zagwarantować, że wybrane bilety będą wciąż dostępne. W przypadku, gdy wpłacone pieniądze wpłynęły po terminie określonym powyżej, Klientowi przysługiwać będzie jedynie zwrot wpłaconych środków.

 

5.5 Płatność ratalna

 

Umowa o Raty PayU - Pożyczkę 0% i Pożyczkę Standardową zawierana jest między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą tj. Alior Bank lub mBank lub Kreditech lub AS INBANK S.A. Oddział w Polsce, z którymi PayU S.A. współpracuje i pośredniczy w zawieraniu ww. umów. Szczegóły oferty Raty PayU dostępne są na stronie https://www.payu.pl/metody-platnosci/payu-raty-dla-Ciebie.

 

6. KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA SERWISU EBILET

 

Telefonicznie: pod nr +48 (22) 122 80 99
Przez formularz kontaktowy na https://www.ebilet.pl/centrum-pomocy/


Dział Obsługi Klienta jest czynny w dni robocze w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w godzinach od 8:00 do 16:00 w soboty, niedziele oraz dni świąteczne. Kontakt przez infolinię możliwy jest w dni robocze od 8:00 do 20:00 oraz w godzinach od 8:00 do 16:00 w soboty, niedziele oraz dni świąteczne. W szczególnych przypadkach godziny pracy Działu Obsługi Klienta mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany godzin pracy aktualne informacje będą zamieszczone na stronie https://www.ebilet.pl/kontakt/.


Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy w ramach systemu sprzedaży eBilet nie przewyższają kosztów zwykle stosowanych za korzystanie z tych środków porozumiewania się.

 

7. FAKTURA

 

Po uprzednim zaznaczeniu na karcie rezerwacji biletów opcji otrzymania faktury VAT, faktura ta zostanie dostarczona Klientowi na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku otrzymania przez eBilet całości zapłaty za bilet, fakturę VAT wystawia się Klientowi nie później niż 15 (piętnastego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zapłata została przez eBilet otrzymana. Faktura VAT jest przesyłana w formacie pdf na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji.

 

8. WSTĘP I UCZESTNICTWO

 

Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie są upoważnieni do odmówienia wstępu w razie, gdy klienci dopuszczą się naruszenia jakichkolwiek postanowień i warunków wydarzenia lub warunków przez nich ustalonych. Organizator, właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie mogą okazjonalnie przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom.

W przypadku spóźnienia, Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie podejmą starania w celu zapewnienia osobom spóźnionym wstępu w trakcie przerwy na wydarzenie, przy czym wstęp nie zawsze może zostać zagwarantowany.

Nieupoważnione używanie sprzętu fotograficznego lub nagrywającego jest zabronione. Pióra laserowe, telefony komórkowe, psy (poza będącymi przewodnikami osób z niepełnosprawnościami) i własne artykuły spożywcze i napoje klientów mogą być także zabronione (prosimy o sprawdzenie regulaminu obiektu oraz Regulaminu Organizatora).

Przedłużająca się ekspozycja na hałas może uszkadzać słuch.

Przed dokonaniem zakupu Biletów Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego wydarzenia. W trakcie niektórych wydarzeń mogą być używane efekty specjalne takie jak efekty dźwiękowe, audiowizualne, świetlne oraz pirotechniczne, które mogą stanowić przeciwwskazania zdrowotne dla niektórych osób.

Klienci są zobowiązani do zapoznania się z wytycznymi organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz przestrzegania zasad określonych przez organizatora wydarzenia.

 

9. ZWROTY BILETÓW / REZERWACJI

 

9.1. Prawo odstąpienia od umowy

 

W przypadku zakupu biletów Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów eBilet poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

W przypadku zakupu Produktów Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W ciągu 14 dni od otrzymania Produktu, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn zawiadamiając o tym eBilet na adres spółki lub przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce kontakt na stronie https://www.ebilet.pl/centrum-pomocy/. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt eBilet. Klient powinien zwrócić produkt na adres eBilet: eBilet Polska sp. z o.o., adres siedziby: ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

W przypadku odstąpienia od umowy eBilet zobowiązuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy stanowiących równowartość najtańszego kosztu dostawy. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. eBilet może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. zwroty płatności będą dokonywane przy użyciu tego samego sposobu płatności, którego użył Klient, chyba że zgodzi się on na inny rodzaj zwrotu.

 

9.2. Zwroty

 

Jeżeli Regulamin Organizatora danego wydarzenia przewiduje zwrot biletów i w zakresie, w jakim zwrot taki przewiduje, do udziału eBilet w procedurze zwrotu będą miały zastosowanie poniższe zasady.

 

W przypadku zwrotu Biletu, eBilet będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta ceny za bilet w przypadku i w zakresie kwot otrzymanych na ten cel przez eBilet od Organizatora.

W przypadku uzyskania przez eBilet od Organizatora wiarygodnej informacji o odwołaniu wydarzenia lub zmianie jej daty, lub godziny, eBilet podejmie niezbędne działania w celu, jak najszybszego przekazania przedmiotowej informacji Klientom.

 

9.2.1. Zwrot w przypadku odwołania wydarzenia

 

W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za bilet, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku wysyłając eBilet email z konta pocztowego przypisanego do zamówienia.

W przypadku płatności kartą płatniczą środki zostaną zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za bilet.

Zwrot środków za zakupione bilety nastąpi w terminie 14 dni od dnia odwołania wydarzenia.

W przypadku zakupu w punkcie stacjonarnym bilety należy zwracać w miejscu zakupu za okazaniem dowodu zakupu.

 

9.2.2. Zwrot w przypadku zmiany daty lub miejsca wydarzenia

 

W przypadku zmiany daty wydarzenia, Organizator za pośrednictwem eBilet zaproponuje Klientom miejsca na wybrane wydarzenie w innym terminie (w miarę dostępności) o wartości odpowiadającej wartości pierwotnie zakupionych biletów. Aby dokonać zwrotu biletu należy wysłać wiadomość przez formularz kontaktowy dostępny na stronie eBilet.pl podając informację o chęci zwrotu biletu oraz numer rezerwacji. Zwrot środków za zakupione bilety nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez eBilet informacji o chęci zwrotu biletu. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za bilet, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku wysyłając eBilet email z konta pocztowego przypisanego do zamówienia. W przypadku płatności kartą płatniczą informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu. Środki będą zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za bilet.

W przypadku zakupu w punkcie stacjonarnym bilety należy zwracać w miejscu zakupu za okazaniem dowodu zakupu.

 

9.2.3. Inne zwroty

 

Zwrot biletów lub ich wymiana, w przypadkach innych niż te, o których mowa w pkt 9.2.1. i 9.2.2. powyżej nie są możliwe.

 

10. REKLAMACJE

 

Reklamacje związane z zakupem biletu lub Produktu w systemie dystrybucji biletów eBilet mogą być zgłaszane w formie elektronicznej przez formularz kontaktowy lub pisemnie listem poleconym na adres eBilet Polska sp. z o.o.: ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez eBilet następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

eBilet nie jest Organizatorem wydarzeń, na które sprzedaje bilety, dlatego do zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących zwrotów biletów i rezerwacji, stosuje się postanowienia punktu 9 niniejszego Regulaminu.

W przypadku nieuznania przez eBilet reklamacji złożonej przez Klienta, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

 

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

eBilet ponosi odpowiedzialność za bilety zakupione wyłącznie poprzez portal eBilet.pl oraz w partnerskich stacjonarnych punktach sprzedaży. Bilety odkupione od innych Klientów, zakupione w nieoficjalnych punktach sprzedaży lub za pośrednictwem podmiotów trzecich, nieposiadających praw do sprzedaży i dystrybucji biletów, mogą okazać się nieważne.

Zamówione przez Klienta samodzielnie usługi, w tym turystyczne, hotelarskie i usługi w zakresie zakwaterowania w związku z wydarzeniem są organizowane na własne ryzyko Klienta. 

Organizator ponosi odpowiedzialność za organizowane przez siebie wydarzenie, tym za jego odbycie i przebieg oraz za dopuszczenie Klienta do udziału w wydarzeniu.

 

 

12. PRAWO WŁAŚCIWE

 

Transakcje kupna biletów oraz wszelkie czynności określone niniejszym regulaminem podlegają przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej. W odniesieniu do Klienta będącego konsumentem, w rozumieniu rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), i mającego miejsce zwykłego pobytu w krajach Unii Europejskiej, wybór prawa Rzeczpospolitej Polskiej nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów tego państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 

13. DANE OSOBOWE

 

Dane osobowe podane przez Klientów w miejscach do tego przeznaczonych, eBilet przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Organizatorom ujawniane są dane osobowe Klientów jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz Organizacji wydarzenia. W innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

Zabronione jest wykorzystywanie informacji, o których mowa w niniejszym punkcie, w celach komercyjnych polegających na promowaniu w jakiejkolwiek postaci działalności Klienta prowadzonej poza eBilet.

Spółka zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Klientów w ramach narzędzi udostępnionych w eBilet, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Klientów.

W przypadku, gdy na skutek automatycznej analizy wiadomości, o której mowa powyżej, Spółka nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi Klientowi, jego wiadomość zostanie niezwłocznie przekazana do Organizatorowi celem udzielenia odpowiedzi.

Regulamin obowiązuje od dnia 17 stycznia 2023 r.

 

 

Załącznik nr 1 - Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz należy wypełnić jedynie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

W ciągu 14 dni od otrzymania Produktu, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn zawiadamiając o tym eBilet. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu biletów!

 

UWAGA!

W PRZYPADKU ZAKUPU BILETÓW KLIENTOWI ZAWIERAJĄCEMU UMOWĘ W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BILETÓW EBILET POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ, ZGODNIE Z ART. 38 PKT 12 USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU O PRAWACH KONSUMENTA (DZ.U. Z 2014 R. POZ. 827) NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY, O KTÓRYM MOWA W ART. 27 USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU O PRAWACH KONSUMENTA.

 

eBilet Polska Sp. z o.o.
 ul. Żelazna 51/53

00-841 Warszawa

kontakt@ebilet.pl.

 

–Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży dotyczącej zamówienia nr ……………………………………………………………..
data odbioru przesyłki to ……………………………………………………………..

imię i nazwisko: ……………………………………………………………..

numer rachunku bankowego do zwrotu wpłaconej ceny:

…………………………………………………………………………………………………..

 

data: ……………………………………………………………..

podpis: ……………………………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Załącznik nr 2 - Polityka prywatności


Polityka cookies
Zasady przetwarzania danych


eBilet Polska sp. z o.o. przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

eBilet Polska sp. z o.o. zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

1.1 Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1. „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”
2. „ograniczenie celu”,
3. „minimalizacja danych”,
4. „prawidłowość”,
5. „ograniczenie przechowywania”,
6. „integralność i poufność”.


1.2 Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:
1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy,
3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze,
4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi,
6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.


Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub wiele plików cookie. Pliki cookie mogą być zamieszczane przez eBilet Polska sp. z o.o jak i podmioty trzecie, z którymi eBilet Polska sp. z o.o współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.


Jakie dane o Tobie zbieramy?

● Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o login i hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie. Zostaniesz poproszony również o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez eBilet Polska sp. z o.o.
● Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.

Kto jest administratorem i jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest eBilet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 51/53, 00-841 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz kontaktować się pod adresem e-mail iod@ebilet.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres

Inspektor Ochrony danych
eBilet Polska sp. z o.o.
ul. Żelazna 51/53
00-841 Warszawa


W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów eBilet Polska sp. z o.o. będą przetwarzane w następujących celach:
1. obsługi utworzonego konta
2. dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym windykacja) i odszkodowań
3. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskanie i utrzymanie klienta
4. sprzedaży produktów o usług
5. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia
analiz i statystyk
6. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się
postępowaniach
7. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
8. archiwizacji
9. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na eBilet Polska sp. z o.o.
Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych będzie:
1. udzielona zgoda
2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed
zawarciem umowy
3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa
pisma i wnioski

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane

Twoje dane osobowe będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na FB, w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics, oraz w związku z wysyłką mailingu informacyjnego o wysyłce przy wykorzystaniu MailChimp.

Twoje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1. procesorom w związku ze zleconymi przez eBilet Polska sp. z o.o. działaniami
realizowanymi w imieniu eBilet Polska sp. z o.o.
2. firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
3. kancelariom prawnym, którym eBilet Polska sp. z o.o. zlecił np. prowadzenie
postępowania
4. podmiotom współpracującym z eBilet Polska sp. z o.o: Facebook, Google, HotJar,
Youtube, Google Analitycs, Microsoft, Synerise, które mogą zamieszczać własne pliki
cookies (informacje o zewnętrznych plikach cookies mogą Państwo znaleźć na
stronach internetowych podmiotów współpracujących).
5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1. przepisy prawa, które mogą obligować eBilet Polska sp. z o.o. do przetwarzania
danych przez określny czas,
2. obsługi utworzonego konta
3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów eBilet Polska sp. z o.o.
(administratora danych),
4. okres na jaki została udzielona zgoda


Jakie masz prawa

Posiadasz prawo do:
1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
2. sprostowania danych,
3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez
przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
6. przeniesienia Państwa danych osobowych

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą cookies, eBilet Polska sp. z o.o. w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Tobie praw, będziesz poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez eBilet Polska sp. z o.o., masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jakie będą konsekwencje nie podania danych

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenie konta w serwisie), bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

W jaki sposób profilujemy
eBilet Polska sp. z o.o. korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:
1. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak:
dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików
cookies, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji.
2. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie będziesz
otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb)

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę iod@ebilet.pl.

Wykorzystywanie „cookies”

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” nie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę , która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania go Twoich potrzeb, ułatwienia Tobie funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny Cookie składa się z czterech podstawowych części:
1. Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
2. Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła.
3. Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu
przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero
po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie).
4. Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do "zapamiętania"
poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:
● Rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach
internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności
wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;
● Rejestrowania preferencji użytkowników - przeglądanej zawartości i formatu
przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na
stronie);
● Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane
pomocne dla usprawnień wprowadzanych w treści i w sposobie nawigacji strony.
Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji- Internet Explorer
Więcej informacji- Chrome
Więcej informacji- Firefox

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Twojego urządzenia (komputera, laptopa, telefonu). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, mogą spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie ( http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ ) lub ( http://wszystkoociasteczkach.pl/ ).

Stosujemy następujące pliki cookie na naszych stronach:

 

 

Nasi stali współpracownicy mogą zbierać przez portal eBilet zewnętrzne pliki cookie, czyli pliki cookies od serwisów partnerskich.

Informacje o zewnętrznych plikach cookies mogą Państwo znaleźć na stronach internetowych wymienionych podmiotów.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Warszawa, dn. 17.01.2023

Zobacz też

SzczecinPoznańKielceToruńRzeszówOpoleLublinŁódźWarszawaTrójmiastoBydgoszczWrocławLidzbark WarmińskiGliwiceBiałystokZielona GóraKrakówGdańskKatowiceOlsztyn